Skip to main content

Suggest a new Translation

  1. Select the text area that should be changed on the page.
  2. Propose a new translation for the selection and click on "Submit".
  3. Your help is highly appreciated 😃

Translation [EN]

thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( TPHCM)

by lovedalat on Jan 27, 2016VI
3 placemarks 1637 Views 2 Views (24h) 0 Likes

thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có ưu điểm như sau :Tiềm lực vốn dồi dào do huy động vốn từ nhiều người góp vốn và Số lượng thành viên không nhiều vác các thành viên thường là người trong gia đình, người quen biết, tin cậy trong việc điều hành.xem thêm các loại hình khác : thanhlapacsc.vn/thanh-lap-doanh-nghiep/

thanhlapacsc.vn/thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-...Download KML* Download GeoJSON  

*View in Google Earth

 
x px