Skip to main content

Suggest a new Translation

  1. Select the text area that should be changed on the page.
  2. Propose a new translation for the selection and click on "Submit".
  3. Your help is highly appreciated 😃

Translation [EN]

những điều cần biết khi thành lập công ty TNHH MTV / 1 thành viên

by lovedalat on Jan 27, 2016VI
3 placemarks 1707 Views 1 View (24h) 0 Likes

Những chủ doanh nghiệp muốn Có cơ cấu tỏ chức gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn so với Công ty TNHH 2TV và Công ty Cổ Phần thì ưu tiên thành lập công ty TNHH MTV / 1 thành viên. Đây cũng là loại hình Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.và Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định.mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

thanhlapacsc.vn/thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-...Download KML* Download GeoJSON  

*View in Google Earth

 
x px